ANTİBAKTERİYEL NANOHİDROKSİAPATİT NANOKOMPOZİTİNİN ANTİBİYOTİKLERLE BİRLİKTE KULLANIMI

Prof.Dr.Menemşe Gümüşderelioğlu, 
Farzın Asgharı Sana

Hacettepe Üniversitesi 
Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilimdalı
Kimya Mühendisliği  Bölümü 

TR PATENT NO US  EP PCT GTIP
2016/14287 * * * 281000 - Bor Oksitleri; Borik Asitler

Bu buluş, β-laktam antibiyotiklerle sinerjistik etki göstererek çoklu-ilaç direnci (ÇİD) içeren bakterilerin geniş bir spektrumuna karşı antibiyotiklerin etkisini arttıran bor katkılı nanohidroksiapatit (B-nHAp) nanokompozitlerinin β-laktam antibiyotikleri ile birlikte kullanımı ile ilgilidir.

Önceki tekniklerde saptanan mevcut problemler ve eksiklikler;*Hap malzemelerin sadece kemik doku rejenerasyonunda kullanılabilir olması ve antibakteriyal etkisinin, β -laktamaz inhibitörü olma özelliğinin ve osseointegrasyonda sinyalizasyon etkisinin olmaması,*Antibakteriyal amaçlı olarak kullanılan gümüş iyonu içerikli preparatların toksik olması,antibiyotik-dirençli enzimlere karşı herhangibir etkisinin olmaması,biyoçözünür ve biyouymlu olmaması,*Fenil boronik asitin sadece teşhis amaçlı olarak kullanılması ve fonksiyonalitesine bağlı olarak pahallı bir preparat olması,*Klavulanik asit,sulbaktam ve tazobaktam gibi  β -laktamaz inhibitörleri sadece A sınıfı serin  β-laktamaza karşı etkili olması,

Buluşla elde edilen avantajlar: * β-laktam antibiyotikleri ile sinerjistik özellik göstererek antibiyotiklerin etkisini arttıran, β-laktamaz inhibitor özelliğine sahip olan bor katkılı hidroksiapatit (B-nHAp) içerikli biyomalzemelerin β-laktam antibiyotikleri ile birlikte kullanımının sağlamak, * Ortopedide ve diş tedavisinde kullanılan çok sayıda implant malzemenin ve doku iskelesinin üretimi sırasında yapıya katılmasında veya üretim sonrasında bu malzemelerin yüzeylerinin kaplanmasında kullanılan, kök hücreler için uygun tutunma noktaları oluşturan, toksik bileşenler içermeyen ve oluşturmayan, indükleyici morfojenetik sinyal karakteri taşıyan, biyoçözünür ve biyouyumlu, biyoseramik tabanlı olan bor katkılı hidroksiapatit (B-HAp) nanokompozitinin β-laktam antibiyotikleri ile birlikte kullanımının sağlanmak, 

Küresel beta-laktam ve beta-laktamaz inhibitörlerinin pazar büyüklüğü 2018'de 27.126 milyon dolardı ve 2019'dan 2028'e kadar% 2.3'lük bir CAGR'de büyüyerek 2028'de 34.170 milyon dolara ulaşması beklenmektedir. Beta-laktam antibiyotikler, moleküler yapılarında bir beta-laktam halkası içeren tüm antibiyotik ajanlardan oluşan bir antibiyotik sınıfıdır. Buna penisilin türevleri, sefalosporinler, monobaktamlar ve karbapenemler dahildir. Bunlar bakteriyel enfeksiyonlara ve bazen protozoan enfeksiyonlara karşı savaşan antimikrobiyal maddeler veya bileşiklerdir.

Benzer İçerikler