Proje Ofisi

HT-TTM Proje Ofisi 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin Proje Ofisi olarak  akademisyenlerin, sanayicilerin ve girişimcilerin  proje fikirlerini hayata geçirebilmek için hizmet vermeye başlamıştır. Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje yazım desteği vermektedir. Bunun yanı sıra firmalara proje yazım hizmeti vermektedir. Deneyimli ekibimiz, ulusal ve uluslararası fon programlarında proje hazırlama ve yürütme deneyimine sahip uzmanlardan oluşmaktadır.

  • Ulusal ve uluslararası fon programlarının takibinin yapılması
  • Akademisyenler, girişimciler ve firmalar için uygun fon programlarının duyurulması
  • Birebir akademisyen, girişimci ve firma görüşmelerinin yapılması
  • Proje fikri olan akademisyenlerin, girişimcilerin ve firmaların proje fikirlerinin Ar-Ge niteliği, altyapı ihtiyacı, bilimsel ve ekonomik etki, ortak gerekliliği ve proje bütçesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve uygun fon programlarına yönlendirilmesi
  • Proje başvuru dosyasının ilgili programın usul ve esaslarına göre değerlendirilerek düzenlenmesi
  • Projeler kapsamında akademisyenlerden, firmalardan ve girişimcilerden gelen soruların cevaplanması, proje yazım desteği verilmesi
  • Üniversite içinde Fakülte, Enstitü, Bölüm ve Anabilim Dallarına; Üniversite dışında Organize Sanayi Bölgeleri, kümeler ve diğer çatı kuruluşlara ulusal ve uluslararası fon programları ile ilgili bilgilendirme sunumlarının yapılması

Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fon programlarından etkin bir şekilde yararlanmaları için proje hazırlama danışmanlığı ve proje hazırlama eğitim hizmetleri sağlıyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları sırasında ortaya çıkan Ar-Ge niteliği yüksek proje konularını en uygun ulusal/uluslararası fon kaynaklarına yönlendiriyoruz. Gerektiği durumlarda ulusal ve uluslararası proje ortağı bulunmasını sağlıyoruz ve finansal destek sağlanmasına aracılık ediyoruz.
 

TÜBİTAK

•    ARDEB PROGRAMLARI

• 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Amacı: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemek.

Kimler Başvurabilir:
Üniversite-Doktora Derecesi (Tıp, diş hekimliği, Eczacılık, Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Derecesi/Sanatta Yeterlik Derecesine)
Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi
Proje Süresi:En fazla 36 aydır.
Destek Miktarı: 720.000 TL’dir.
Başvuru Tarihleri: Yıl içerisinde çağrılı olarak başvuru zaman tarihleri belirtilir.

• 1002- Hızlı Destek Programı
Amacı: Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir:
Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde- Kadrolu/tam zamanlı ve doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesi
Araştırma Enstitüsünde-  Kadrolu/tam zamanlı en az dört yıllık lisans eğitimi 
Doktora Öğrencisi & Tıpta, Diş hekimliğinde, Eczacılıkta, Veteriner Hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi ise doktora yeterliğini almış olması ve kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile  programa başvurabilirler.
Destek Süresi: En fazla 12 aydır.
Destek Miktarı: 45.000 TL’dir.
Başvuru Dönemleri: Zaman Kısıtlaması Yoktur.


• 1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı (Üniversite- Sanayi İşbirliği)
Amacı: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir:
Üniversite – Doktora Derecesi
Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi
Süresi ve Bütçesi: Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
•    Küçük Ölçekli projeler : 750.000 TL’ye kadar
•    Orta Ölçekli projeler : 750.001 – 1.500.000 TL
•    Büyük Ölçekli projeler : 1.500.001 – 3.7500.000 TL
Başvuru Dönemleri: Çağrılı- 2 aşamalı

• 1005 – Ulusal Yeni Fikirlere Destek Programı
Amacı: Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik, dışa bağımlılığımızı azaltacak, rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme projelerini desteklemektedir.
Kimler Başvurabilir:
Üniversite – Lisans Derecesi
Özel/Kamu Kuruluşları/Yüksekokul-Lisans Eğitimi
Destek Süresi: En fazla 18 aydır.
Destek Miktarı: 300.000 TL’dır.
Başvuru Dönemleri: Zaman kısıtlaması yoktur.

• 1007- Kamu Kurumları Araştırma Destek Programı (Üniversite-Sanayi İşbirliği)
Amacı: Kamu kurumlarının Ar‐Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır.

Kimler Başvurabilir:
Üniversite – Doktora Derecesi
Özel/Kamu Kuruluşları-Lisans Eğitimi
Destek Süresi: 30-48 ay arası 
Destek Miktarı: Çağrıya göre değişmektedir.
Başvuru Dönemleri Çağrılı 2 aşamalı

• 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
Amacı: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.
Kimler Başvurabilir: Üniversite-Doktora Derecesi, 7 yıl, farklı üniversite
Destek Süresi: En fazla 36 aydır.
Destek Miktarı: 360.000 TL’dir.
Başvuru Dönemi: Zaman kısıtlaması yoktur.

•  TÜBİTAK İKİLİ ve ÇOKLU İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI
Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetler arası ya da kurumlar arası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. TÜBİTAK İkili ve çoklu işbirliği projelerine TÜBİTAK tarafından araştırma desteği verilmektedir.

• KALKINMA AJANSI

• Mali Destek Programları
Ankara Kalkınma Ajansı, yıllık çalışma programında ve ilgili başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla; özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlamaktadır.

Başvuru Dönemi: Çağrılı programlardır.
Teknik Destek Programları
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteklerden;
•    Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,

•    Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,

•    Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

•    Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

•    Sivil toplum kuruluşları, yararlanabilir.
Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde sağlanmaktadır.

• AB Fon Programları

Ufuk Avrupa Programı 
Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Ufuk Avrupa Programın amaçları;
1.    Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
2.    Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
3.    Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.
Ufuk Avrupa Programının yapısı 3 bileşen altında toplanmaktadır. Ufuk Avrupa Programı yapısı aşağıda sunulmaktadır.


 

 
•    IPA Programları

IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı- AB’nin Batı Balkanlara ve Türkiye’ye daha verimli kaynak aktarımını sağlamak amacıyla oluşturduğu bir mekanizmadır. IPA, AB üyeliği yolunda siyasi ve ekonomik reformlar üstlenen ülkelere programların uygulanması ve yönetilmesi konusunda vb. konularda yardım sağlamaktadır. Çağrılı programlardır.

Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi 
EuropeAid/139588/IH/SER/TR

Konsorsiyum Lideri: WYG Türkiye, Hulla&Co Human Dynamics, Ortaklar: HT-TTM, European Projects Management Ltd.

Amaç: Sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması yoluyla özel eğitim ihtiyacı     olan öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamak.

Proje Süresi: 01.08.2019 – 01.08..09.2022

 

Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin Kurulması için Teknik Destek Projesi (Osmaniye İŞGEM)
EuropeAid/134915/IH/SER/TR/2

Konsorsiyum Lideri: GOPA Danışmanlık, Ortaklar: HT-TTM, STM, AFC Consultants

Amaç: Osmaniye’de girişimciliği güçlendirmek.

Proje Süresi: 17.06.2016 – 18.09.2018

Ekibimiz

Proje Ofisi Koordinatörü
Proje Uzmanı
Uzman Yardımcısı

Veriler

Akademisyen Görüşmesi
1.224
Düzenlenen Eğitim
109
Düzenlenen Eğitimlere Katılan Katılımcı
2.530
Destek Verilen Ulusal Projeler
413
Destek Verilen Uluslararası Projeler
160

Sıkça Sorulan Sorular

Ticarileştirilmesi istenilen ürün ile ilgili akademisyen veya akademisyen grubu eşleştirilerek, gerekli olması durumunda  üniversite altyapısı da sürece dahil edilerek lisanslama ve ticarileştirme süreci yönetilir. Ortaya çıkan ürünlerin patentleşme süreci de Patent Ofisi tarafından yürütülür.

Firma ve/veya Kamu Kurumu, çalışmak istediği belirli bir akademisyen veya akademisyen grubu yok ise, kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilecek akademisyenler HT-TTM tarafından akademisyen veri tabanı üzerinden belirlenmektedir.  Proje çerçevesi, yapılan toplantılarla belirlenir ve Firma ve/veya Kamu Kurumu /Akademisyen tarafından Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Formu doldurularak süreç başlatılır.

Bir fon sağlayıcıdan destek almak tamamen firmanın tercihine bağlıdır. Kendi öz kaynakları ile de projenin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Başvurulması planlanan döneme ait güncel fon ve destek programları firma ile yapılan üniversite-sanayi iş birliği geliştirme toplantılarında, mevcut durumun analiz edilmesi sonrasında belirlenmektedir. HT-TTM, çağrı dönemine uygun olarak proje yazma desteği ile birlikte projede gerekli olabilecek akademik danışmanlık desteği için iş birliği desteğini sağlamaktadır.

Firma ve/veya Kamu Kurumu tarafından önerilen proje kapsamına, ihtiyaçlarına ve projenin multidisipliner olmasına göre, farklı alanlarda birden fazla akademisyen projede görev alabilmektedir. 

Proje ve Sözleşme Yönetim Desteği (Proje yazımı dahil, idari, hukuki ve mali süreçlerin koordinasyonu), Akademik Danışmanlık Desteği

Firma ve/veya Kamu Kurumu tarafından talep edildiği ya da projenin niteliğine göre Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri dışındaki akademisyenlerle de çalışmaktayız.  
 

“Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu” tarafından patent ve tasarım başvurusunun yapılmasına karar verilen buluş ve tasarımların başvuru ve tescil işlem ücretleri HT_TTM tarafından karşılanacaktır.
 

HT_TTM Patent Ofisi uzmanı tarafından buluşçulara gönderilen buluş bildirim formu doldurulup, HT-TTM Patent Ofisi yetkilisine teslim edildikten sonra ön araştırma işlemine başlanacaktır.  Ön araştırma sonucu olumlu çıkar ve HT-TTM üst kurulu tarafından da buluşun başvuru sürecinin HT_TTM tarafından yürütülmesine karar verilirse tarifname yazımına geçilecektir. Tarifname yazımı akademisyenden/öğrencilerden/firmalardan talep edilebilecek ek bilgiler ile tamamlanacaktır ve devamında başvuru sürecine geçilecektir.
 

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Desteklenmesi istenen buluşun yayınının yapılmasından önce HT-TTM Patent Ofisi uzmanlarının bilgilendirilmesi sürecin işleyişi açısından önem taşımaktadır. Hoşgörü süresi Türkiye ve ABD başvurularında geçerli olmaktadır.
 

Akademisyenlerimizden/öğrencilerimizden Buluş Bildirim Formları alındıktan sonra ilk aşamada HT-TTM Patent Ofisi uzmanları tarafından incelenmekte ve daha sonrasında koruma kriterlerini sağladığı ve ticarileşme potansiyeli olduğu düşünülen buluşlar çalışmış olduğumuz çözüm ortaklarına ön araştırması yapılması için gönderilecektir. Akademisyenlerden ve öğrencilerden gelen Buluş Bildirim Formları ve çözüm ortaklarından gelen ön araştırma raporu “Hacettepe Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme Komisyonuna” sunulacaktır. Kuruldan çıkan sonuç olumlu olursa buluşların patent süreci HT-TTM tarafından gerçekleştirilecektir.